Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities:

  • Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Kunst in je keuken een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Kunst in je keuken een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
  • Product: reproductie op acrylglas, aluminium, of hoogwaardig ander materiaal, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Kunst in je keuken of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door Kunst in je keuken aangeboden waar van stoffelijke aard.
  • Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Kunst in je keuken, ten aanzien waarvan Kunst in je keuken over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
  • Kunst in je keuken: ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82022712 en is gevestigd aan Kortrijk 83, 1066 TB in Amsterdam.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Privacy: privacy verklaring
  • Website: de website van Kunst in je keuken, te weten www.testkijk.nl.
  • Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Kunst in je keuken ter beschikking stelt.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Kunst in je keuken en een klant, alsmede op alle door Kunst in je keuken aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

2.2. Kunst in je keuken wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Artikel 3

Totstandkoming van de overeenkomst:

3.1. De overeenkomst komt tot stand nadat Kunst in je keuken de bestelling heeft geaccepteerd en de klant de door Kunst in je keuken verstuurde factuur heeft betaald. De factuur is 14 dagen geldig en dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

3.2. Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Kunst in je keuken de aard van het fotomateriaal door toezending daarvan aan Kunst in je keuken van de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Wenst klant een door Kunst in je keuken online aangeboden foto op maat te bestellen, dan zal Kunst in je keuken de bestelling pas accepteren nadat het formaat van de gewenste afdruk bekend is en Kunst in je keuken tijd heeft gehad deze te beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal Kunst in je keuken de klant binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.

3.3. Mocht Kunst in je keuken de bestelling niet accepteren, zal Kunst in je keuken het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Kunst in je keuken vernietigen.

3.4. De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

3.5. Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Artikel 4

Prijzen:

4.1. De door Kunst in je keuken gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, ophangsysteem en verzendkosten binnen Nederland en België. Spoedzendingen of verzendingen naar overige landen leiden tot meerkosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs.

4.2. Indien de prijzen, voordat Kunst in je keuken in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door Kunst in je keuken worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Kunst in je keuken binnen vijf dagen na ontvangst van de door Kunst in je keuken verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Kunst in je keuken en de klant geen overeenkomst tot stand.

4.3. In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Kunst in je keuken zonder btw in rekening brengt, zal Kunst in je keuken op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan Kunst in je keuken niet bekend is en op verzoek van Kunst in je keuken niet bekend wordt gemaakt dient Kunst in je keuken btw te berekenen.

De klant vrijwaart Kunst in je keuken voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Kunst in je keuken lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Kunst in je keuken niet bekende redenen Kunst in je keuken op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.

4.4. Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Artikel 5

Betaling:

Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op bankrekening NL85 INGB0007440524 ten name van Kunst in je keuken te Amsterdam.

Artikel 6

Levering:

6.1. De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Kunst in je keuken.

6.2. De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

Artikel 7

Levertijd:

7.1. De producten met afbeelding worden binnen maximaal 4 werkdagen verzonden. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst door Kunst in je keuken van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw, ophangsysteem en verzendkosten binnen NL. Kunst in je keuken is niet verantwoordelijk voor late levering waarvan de oorzaak ligt bij de vervoerder.

7.2. Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Kunst in je keuken.

7.3. De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Kunst in je keuken niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Kunst in je keuken pas in verzuim nadat de klant Kunst in je keuken schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Kunst in je keuken binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 8

Verzuim/aansprakelijkheid/retouren:

8.1. Voordat de klant akkoord gaat, heeft hij zich verwittigd van de voorwaarden waaronder hij het juiste formaat doorgeeft (inclusief 5 millimeter speling) en de keuze voor het materiaal (fornuis op gas of elektra verder dan of korter op 10 centimeter van de achterwand). De klant geeft akkoord op de factuur door middel van betaling. Kunst in je keuken is niet aansprakelijk voor een foutief doorgegeven formaat of (hitte)beschadiging na aflevering.

8.2. Indien Kunst in je keuken ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Kunst in je keuken terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

8.3. In geval Kunst in je keuken met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Kunst in je keuken het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restitutiering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

8.4. Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Kunst in je keuken voor restitutiering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Kunst in je keuken slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Kunst in je keuken is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Kunst in je keuken. De aansprakelijkheid van Kunst in je keuken is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Kunst in je keuken beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Kunst in je keuken is tekortgeschoten.

8.5. De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Kunst in je keuken te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Kunst in je keuken en de klant gesloten overeenkomst. Kunst in je keuken neemt binnen 48 uur na bericht over gebreken contact op met de klant om een passende oplossing te bieden. Klant krijgt garantie op de kwaliteit van het materiaal, de afdruk van de foto en op onbeschadigde levering. Kunst in je keuken levert maatwerk. Producten waarvan het formaat door de klant verkeerd is doorgegeven of bij ontstane schade na aflevering neemt Kunst in je keuken niet terug.

8.5 De Kunst in je keuken cadeaubonnen zijn vijf jaar geldig vanaf datum van aankoop. We geven geen geld retour.

Artikel 9

Ter beschikking gesteld (foto)materiaal:

9.1. De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Kunst in je keuken. Het materiaal blijft eigendom van de klant. Kunst in je keuken mag het aangeleverde fotomateriaal gebruiken voor de eigen promotie.

9.2. De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan Kunst in je keuken ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.

9.3. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Kunst in je keuken is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Kunst in je keuken is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

9.4. Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen doet Kunst in je keuken in alle gevallen aangifte bij de politie.

Artikel 10

Intellectuele eigendomsrechten:

Kunst in je keuken accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Kunst in je keuken door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Kunst in je keuken voor alle schade die Kunst in je keuken ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Kunst in je keuken door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Kunst in je keuken veroorzaakte kosten.

Artikel 11

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

11.1. Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.